" องค์กรการเงินที่มั่นคง บริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม "

พันธกิจ

พันธกิจ (mission)
พันธกิจที่ 1 ระดมเงินออมและแสวงหารายได้จากธุรกิจอื่นเพื่อนำมาบริหารจัดการให้เกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
 1.1 ขยายฐานการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบสนับสนุนการฝากเงิน
 1.2 สามารถกำหนดผลตอบแทนเงินออมสูงกว่าสถาบันการเงินอื่น ๆ 
 1.3 มีระบบการบริหารการเงินการลงทุนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสูง

พันธกิจที่ 2 จัดบริการทางการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 
 2.1 เปิดให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกอย่างครบวงจร 
 2.2 กำหนดเงื่อนไขการให้เงินกู้เพื่อให้สมาชิกใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ 
 2.3 มีการจัดหาเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการบริการทางการเงิน 
 2.4 มีการส่งเสริมให้สหกรณ์หาเงินทุนและหรือกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันกับสถาบันการเงิน เพื่อเป็นทุนในการบริการทางการเงินแก่สมาชิก 

 พันธกิจที่ 3 จัดสวัสดิการและบริการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและหน่วยงานอื่น ๆ 
 3.1 ปรับปรุงการให้สวัสดิการสมาชิกมีที่อยู่ และเพิ่มสวัสดิการประเภทใหม่ ๆ 
 3.2 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของสมาชิกและหน่วยงานอื่นในสังคมและชุมชน 
 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่ดีขึ้นและทั่วถึง 
 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 4 ขยาย พัฒนา ปรับปรุง องค์กร บุคลากร ให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสามารถสร้าง ประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิกและสหกรณ์ 
 4.1 จัดหา พัฒนา ปรับปรุงสำนักงานให้ทันสมัยและเหมาะสม 
 4.2 พัฒนาโครงสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และระบบบริหารจัดการ 
 4.3 นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์เพื่อบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด
 4.4 พัฒนาการกำหนดเวลามาตรฐานของการให้บริการทุกประเภท 
 4.5 เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก 4.6 จัดสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ 

 พันธกิจที่ 5 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์และสมาชิก เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตร
 5.1 เพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์ในเรื่องใหม่ ๆ ให้ทั่วถึง 
 5.2 ส่งเสริมกิจกรรมระหว่างสหกรณ์และกลุ่มสมาชิกให้มีความเข้มแข็ง 
 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมระหว่างหน่วยงานสหกรณ์