" องค์กรการเงินที่มั่นคง บริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม "

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)
"เป็นองค์กรการเงินที่มั่นคง บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม ดำรงไว้ซึ่งหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ ”