" องค์กรการเงินที่มั่นคง บริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม "

ผังฝ่ายจัดการ

แผนภูมิฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ร.ต.อ.สมยศ กันยะมี
ผู้จัดการ

นางวันดี พุ่มประเชียร
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสุวรรณา มรรคผล
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางธนัชพร โอบอ้อม
เจ้าหน้าที่ประมวลผล-จัดเก็บ

นางสาวสายสมร พรมมินต์
เจ้าหน้าที่เงินฝาก

นางสาวอรวรรณ ทองแห้ว
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวชญานิษฐ์ ลำใย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธันย์ชนก ศรีวงษ์
เจ้าหน้าที่บัญชี