" องค์กรการเงินที่มั่นคง บริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม "

ผังฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์พ.ต.ท.กุล ปานานนท์
ประธานกรรมการพ.ต.อ.นิยม จอมประเสริฐ
กรรมการดำเนินการ

พ.ต.อ.เด่น ทองศรีจันทร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

พ.ต.อ.พีระเพชร อุบลจิตต์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2พ.ต.ท.วงศธร วสุพลนฤนาท
กรรมการดำเนินการ

พ.ต.ท.วิทยา คำเพราะ
กรรมการดำเนินการ

ร.ต.อ.ชนาธิป เบ้าพิมพา
กรรมการ/เหรัญญิก

ร.ต.อ.ศักดา ทิงิ้วงาม
กรรมการดำเนินการ

ร.ต.อ.ศุภวิชญ์ ทายา
กรรมการ/เลขานุการ

ร.ต.อ.ทรงเดช เฮียงก่อ
กรรมการดำเนินการ

ร.ต.ท.บัญเลิศ ทายา
กรรมการดำเนินการ

ร.ต.ต.สยาม เลิศประพันธ์
กรรมการดำเนินการ

ด.ต.เฉลิมชนม์ พันธุ์กำแหง
กรรมการดำเนินการ

ร.ต.อ.หญิงของขวัญ สายสร้อย
ผู้ตรวจสอบกิจการ

พ.ต.ท.หญิงสมศรี วสุพลนฤนาท
ผู้ตรวจสอบกิจการ