" องค์กรการเงินที่มั่นคง บริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม "

กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

กลยุทธ์ (Strategy) แผนงาน โครงการ (Tractic Plan)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสหกรณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อสมาชิก สังคม และชุมชน 
 1.1 แผนงานโครงการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร วารสาร เว็บไซต์ 
 1.2 แผนงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก 
 1.3 แผนงานโครงการสร้าง ปรับปรุง จัดเก็บ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 1.4 แผนงานโครงการจัดระดับชั้นคุณภาพหนี้ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจทางการเงินให้มีความเข้มแข็ง 
 2.1 แผนงานโครงการกิจกรรมวันออมแห่งชาติ 
 2.2 แผนงานโครงการระดมเงินฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
 2.3 แผนงานโครงการพัฒนาบริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการให้สวัสดิการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ส่งเสริมกิจกรรมในสังคม และชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 
 3.1 แผนงานโครงการฝึกอาชีพเสริมแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก 
 3.2 แผนงานโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่สมาชิก 
 3.3 แผนงานโครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก 
 3.4 แผนงานโครงการสนับสนุนให้ความร่วมมือกับสังคมและชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ 
 4.1 แผนงานโครงการจัดหาสถานที่เพื่อสร้างสำนักงาน 
 4.2 แผนงานโครงการสัมมนาคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 
 4.3 แผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
 4.4 แผนงานโครงการฝึกอบรมสมาชิกและเจ้าหน้าที่ 
 4.5 แผนงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสุนกิจกรรมเครือข่ายและขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 5.1 แผนงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาวันตำรวจ 
 5.2 แผนงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 
 5.3 แผนงานโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัด 
 5.4 แผนงานโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสมาชิกชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด