" องค์กรการเงินที่มั่นคง บริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม "

ประกาศจากสหกรณ์


กิจกรรมสหกรณ์


ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สื่อสัมพันธ์สมาชิก


ปฏิทินกิจกรรม


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสามัญ) 3 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 2.50 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาคมเพื่อนตำรวจอุตรดิตถ์) 3 %
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 2.75 %

ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท อัตราเดิม อัตราใหม่
เงินกู้สามัญ 6.50 % 6.50 %
เงินกู้เพื่อการศึกษา 6.50 % 6.50 %
เงินกู้พิเศษ 6.50 % 6.50 %
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.50 % 6.50 %

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564